Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yayımlandı2017/7 sayılı “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) Politika Belgesi ve Eylem Planı” konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi” projesi kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik 26 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan yönetmelik ile birlikte

  • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ile ilgili olarak idari organizasyondan bağımsız, fonksiyonel bir tanımlama yapıldı.
  • Bütünleşik bilişim altyapısının oluşturulması için gerekli olan birlikte işlerlik standartları ile entegrasyon çözümlerinin oluşturulmasına ilişkin genel esaslar belirlendi.
  • Proje kapsamında elektronik belge standartlarının belirlenmesine yönelik benimsenen genel yaklaşımın bir sonucu olarak “Standart Belge ve Raporlama” süreci tanımlandı ve “sbr.gov.tr” internet sitesi oluşturuldu.
  • Kamu idareleri tarafından düzenlenen veya harcama süreçlerinde alınan faturalarda e-Fatura kullanımına ilişkin süreç ve kurallar belirlendi.
  • Standart Belge ve Raporlama kapsamında e-Belge oluşturulması, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile ilgili belirlemeler yapıldı.
  • Kamu idarelerinin ortak mali işlemlerine yönelik olarak geliştirilen referans uygulama ile Yönetmelik kapsamındaki bazı yeni bilişim sistemi projelerinde açık kaynak kodlu yazılımların (veritabanı, orta katman, sunum katmanı vb) kullanılması zorunluluğu getirildi.
  • Projenin kurumsal yönetimini pekiştirmek amacı ile daimi bir yönlendirme komitesi oluşturuldu.