Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından Yapılacak Kira Ödemeleri ve Şifre Tanımlamaları

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından mevzuatı uyarınca yapılacak ödemelerin Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS) üzerinden gerçekleştirilmesinde, riskli yapı hak sahiplerine yapılacak kira yardımı ödemeleri ve şifre tanımlaması işlemleri aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

  1. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince toplu olarak yapılacak kira yardımı ödemeleri için, Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS) üzerinden tek ödeme emri belgesi düzenlenecektir. Ödeme emri belgesinin; sağ üst köşesinde yer alan “İlgilinin Adı, Soyadı/Unvanı ” kısmı boş bırakılarak, açıklama ve ekler kısmına da “Ekli hak sahiplerine yapılacak kira yardımı ödemesi” ibareleri yazılacaktır.
  2. Ödeme emri belgesine; Harcama Talimatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kullanılan A.R.A.D.net adlı elektronik yazılım sisteminden, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince alınacak ve gider gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisince imzalanıp, mühürlenen hak sahipleri listesi eklenecektir.
  3. Bankaya gönderilecek Gönderme Emri Belgesine “Ekli liste gereği hak sahiplerine kira yardımı ödemesi” yazılacak, Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünden alınan hak sahipleri listesi, muhasebe yetkilisi veya görevlendireceği bir personel tarafından da imzalanarak Gönderme Emri Belgesine eklenecektir.
  4. Ödeme emri belgeleri her ayın 15 inden 2 iş günü önce düzenlenecek ve ödemeler ayın 15 inde yapılacaktır.
  5. Muhasebe Müdürlükleri; gönderme emirlerini, hak sahiplerine ilişkin .txt formatında düzenlenen listeyi esas alarak düzenleyecekler ve ödeme işlemini doğrudan hak sahiplerinin hesaplarına aktarmak suretiyle gerçekleştireceklerdir.
  6. Kira yardımlarından ödenemeyip hesaba geri dönen tutarlar, 333-Emanetler Hesabında izlenecek olup, bu tutarların hak sahiplerine ödenebilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi verilecektir.
  7. Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği çerçevesinde İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerince açılan banka hesabından kira yardımı ödemelerinin sonuçlarını içeren “Akıbet Dosyaları” ödemenin gerçekleştirildiği maile gönderilmekte olduğundan, söz konusu dosya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince belirlenen yetkililere iletilecektir. Hesaba geri dönen tutarların olması halinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince gerekli düzeltmeler yapılarak, ilgililerine kira yardımı ödemelerinin yapılması için düzenlenmiş hak sahipleri bilgilerini içeren liste, resmi yazı ile Muhasebe Müdürlüklerine bildirildiğinde, daha önce emanete alınan bu tutarlar hak sahiplerine ödenecektir.
  8. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince, resmi yazı ile Muhasebe Müdürlüklerine bildirilen “Adı, Soyadı, TC ve Cep Telefonu Numarası ve Kurumsal E-posta” bilgileri bildirilen kişiler için, Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yapılan harcamaların takibatının yapılması amacıyla “Kurumsal İzleme Şifresi” alınması sağlanacaktır.
  9. Muhasebe Müdürüne ve yetkilendireceği 2 kişiye DMİS şifresi verileceğinden, DMİS üzerinden kullanıcı tanımlamalarının yapılabilmesi için; ilgili kişilerin “TC Kimlik numaraları ile görev unvanları (rol tanımlamalarının yapılabilmesi için), mail adresleri ve il adı ve plaka numaralarının” dmis@muhasebat.gov.tr mail adresine gönderilmesi halinde, tanımlamaları yapılacak ve şifreleri özel mail adreslerine gönderilecektir.
  10. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun “Dönüşüm gelirleri” başlıklı 7 nci maddesinin 9 ucu fıkrasında “(9) Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır.” hükmüne yer verildiğinden, kira ödemelerinden damga vergisi kesilmeyecektir.