Genel Yönetim Söktörü Kapsamı

GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ KAPSAMI

5018 sayılı Kanun’un 52 nci maddesine göre Maliye Bakanlığı, söz konusu Kanunun 2 nci maddesinde belirlenen Genel Yönetim Kapsamına bağlı kalmaksızın mali istatistiklerin hazırlanmasına yönelik olarak Genel Yönetim Sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye yetkili kılınmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından Genel Yönetim Sektörü kapsamı belirlenirken, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun da görüşü alınmaktadır. Bu yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Genel Yönetim Sektörünün kapsamını belirlemeye yönelik olarak 2015 yılında 46 sıra numaralı Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği hazırlanmış ve 16 Eylül 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğin 17 nci maddesine istinaden Genel Yönetim Sektörü kapsamı Tebliğin yayınlanma tarihinden itibaren, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun da görüşü alınmak suretiyle her üç yılda bir revize edilmektedir

gelen_yönetim_sektörü