GFS Setinde Hangi Tablolar Bulunmaktadır?

GFS SETİNDE HANGİ TABLOLAR BULUNMAKTADIR?

 • Özet Tablo 1-Faaliyet Tablosu
 • Özet Tablo 2- Nakit Kaynak ve Kullanımları Tablosu
 • Özet Tablo 3- Stok Durumu ve Akış Tablosu
 • Özet Tablo 4- Öz Kaynaklardaki Toplam Değişimler Tablosu
 • Tablo 1- Gelir Tablosu
 • Tablo 2- Gider Tablosu
 • Tablo 3- Varlık ve Yükümlülüklerdeki İşlemler Tablosu
 • Tablo 4- Varlık ve Yükümlülükleri Elde Tutma Kazanç ve Kayıpları Tablosu
 • Tablo 5- Varlık ve Yükümlülüklerdeki Diğer Değer Değişimleri Tablosu
 • Tablo 6- Mali Durum Tablosu
 • Tablo 7- Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
 • Tablo 9- Varlık ve Yükümlülüklerdeki Toplam Diğer Ekonomik Akışlar Tablosu

Tabloların Açıklamaları

 • Faaliyet Tablosu: Faaliyet tablosu; gelir ve giderlerdeki işlemler, mali olmayan varlıklardaki işlemler ve mali varlık ve yükümlülüklerdeki işlemler olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
 • Nakit Kaynak ve Kullanımları Tablosu: Nakit kaynak ve kullanımları tablosu, genel yönetim sektörünün belirli raporlama dönemleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkların kaynaklarını ve kullanımlarını gösteren tablodur. Nakit kaynak ve kullanımları tablosu; faaliyetlerden sağlanan nakit akışları, mali olmayan varlıklardaki işlemlerden kaynaklanan nakit akışları ile mali varlık ve yükümlülüklerdeki işlemlerden kaynaklanan nakit akışları şeklinde bölümlerden oluşur.
 • Stok Durumu ve Akış Tablosu: Stok durumu ve akış tablosu, varlık ve yükümlülüklerin raporlama dönemi başı ve sonundaki stok durumları ile dönem içerisindeki toplam akışlarını gösteren tablodur.
 • Öz Kaynaklardaki Toplam Değişimler Tablosu: Öz kaynaklardaki toplam değişimler tablosu, öz kaynakların raporlama dönemi başı ve sonundaki stok durumları ile dönem içerisindeki gelir, gider ve diğer ekonomik akışlardan kaynaklanan dağılımını gösteren tablodur.
 • Gelir Tablosu: Gelir tablosu, işlemler neticesinde öz kaynakta meydana gelen artışı gösteren tablodur. Başlıca gelir kalemleri; vergiler, sosyal güvenlik primleri, hibeler ve diğer gelirlerdir.
 • Gider Tablosu: Gider tablosu, işlemler neticesinde öz kaynakta meydana gelen azalışı gösteren tablodur. Başlıca gider kalemleri; personel harcamaları, mal ve hizmet kullanım giderleri, amortisman giderleri, faiz, sübvansiyonlar, hibeler, sosyal yardımlar ve diğer giderlerdir.
 • Varlık ve Yükümlülüklerdeki İşlemler Tablosu: Varlık ve yükümlülüklerdeki işlemler tablosu, mali ve mali olmayan varlıklar ile yükümlülüklerdeki işlemlerden kaynaklanan net değişimi gösteren tablodur.
 • Varlık ve Yükümlülükleri Elde Tutma Kazanç ve Kayıpları Tablosu: Varlık ve yükümlülükleri elde tutma kazanç ve kayıpları tablosu, mali olmayan varlıklardaki, mali varlıklardaki ve yükümlülüklerdeki elde tutma kazanç ve kayıplarından kaynaklanan değişimi gösteren tablodur.
 • Varlık ve Yükümlülüklerdeki Diğer Değer Değişimleri Tablosu: Varlık ve yükümlülüklerdeki diğer değer değişimleri tablosu, mali olmayan varlıklardaki, mali varlıklardaki ve yükümlülüklerdeki diğer değer değişimlerini gösteren tablodur.
 • Mali Durum Tablosu: Mali durum tablosu, varlıklar ve yükümlülüklerin belirli bir tarihteki stok durumlarının değerlerini gösteren tablodur.
 • Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu: Harcamaların fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, genel yönetim sektörünün temel fonksiyonları esas alınarak hazırlanan tablodur. Harcamaların fonksiyonel sınıflandırılması tablosunda giderler ve net mali olmayan varlık edinimleri; genel kamu hizmetleri, savunma hizmetleri, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, ekonomik işler ve hizmetler, çevre koruma hizmetleri, iskân ve toplum refahı hizmetleri, sağlık hizmetleri, dinlenme, kültür ve din hizmetleri, eğitim hizmetleri ile sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri alt sınıflarına ayrılır.
 • Varlık ve Yükümlülüklerdeki Toplam Diğer Ekonomik Akışlar Tablosu: Varlık ve yükümlülüklerdeki toplam diğer ekonomik akışlar tablosu, varlık ve yükümlülükleri elde tutma kazanç ve kayıpları tablosu ile varlık ve yükümlülüklerdeki diğer değer değişimleri tablosunun toplamını gösteren tablodur.