Genel Müdürün Mesajı

Değerli İnternet Kullanıcılarımız,
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla hayata geçen yeni mali yönetim anlayışı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerini ön plana çıkarmıştır. Bu ilkelerin en önemli aracı, genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun bir muhasebe ve raporlama sisteminin kurulması olmuştur. Yeni anlayış muhasebeyi bir yönetim fonksiyonu olarak görmüş ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemini benimsemiştir. Bu çerçevede görevini yürütmekte olan Muhasebat Genel Müdürlüğü; tarihi 1830’lu yıllara kadar uzanan birikimi, Türkiye’nin en küçük ilçelerine kadar yaygın olan teşkilatı ve yaklaşık 10.000 civarında personeliyle hizmetlerini sunmaktadır.

Sekretarya hizmetlerini yürüttüğümüz Devlet Muhasebe Standartları Kurulunun belirlediği standartlar doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz genel yönetim için merkezi uyumlaştırma rolü kapsamında hesap planları ve muhasebe düzenlemelerini hazırlamakta, uygulamaya yön vermekte ve genel bütçe kapsamındaki idarelerin muhasebe hizmetlerini yürütmektedir. Ayrıca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin mali işlemlerine yön vermek üzere ikincil mevzuat hazırlamakta ve muhasebe hizmetlerini yürütmektedir. Diğer taraftan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapacak muhasebe yetkililerinin sertifikalandırılması görevi de Genel Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.

Bilişim altyapımız Türk kamu mali yönetim sisteminde önemli fonksiyonlar icra etmektedir. Tüm muhasebe işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve bu sayede merkezi veri tabanı üzerinden devlet hesaplarının günlük olarak izlenebilmesi amacıyla başlatılan say2000i projesi, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) adı altında birleştirilmiştir. Gelinen noktada bu sistem muhasebe, harcama yönetimi, personel maaşları, taşınır işlemleri ve nakit yönetimi gibi alanlarda coğrafi alan ve kullanıcı sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük bilişim projelerinden biri haline gelmiştir.

Mali saydamlık ve hesap verebilirlik kapsamında yürütülen diğer bir faaliyet ise mali istatistik ve raporlama faaliyetidir. Mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla genel yönetim sektörünün kapsamının belirlenmesi ve kapsamdaki birimlerin mali istatistiklerinin derlenmesi ve hazırlanan mali istatistiklerin gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında ilgili taraflarla paylaşılması görevi de Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Ayrıca muhasebe kayıtları dikkate alınarak “Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı” hazırlanmakta ve bütçe hakkının bir gereği olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulmaktadır.

Bunun yanı sıra genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir belediyeleri ile diğer kurum ve kuruluşlara aktarılacak paylar hesaplanmakta ve ödenmektedir.

Söz konusu faaliyetlerin yürütülmesi kadar, kamuoyunu ilgilendiren bilgilerin paylaşılması da saydamlığın tesisi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle internet sitemizin tüm kullanıcılar için faydalı ve bilgilendirici olmasını diler, saygılar sunarım.

Ertan ERÜZ
Muhasebat Genel Müdürü