Osmanlı Dönemi Kayıt Örnekleri

Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyetin İlk Yıllarına Ait Mali Kayıt Örnekleri - Sivas

Sayfa 1 Mütekâ'idîni askeri (Aseriyeden Emekli olanların maaşları) - Tonus Kazası (Sivas; Şarkışla ve Altınyayla İlçesi)
Maaş Miktarı Tahsis Tarihi EN LN Maaş Sahibinin İsmi SN Mülâhazat
Para Kuruş
20 57 2 Mart 1293 124 4. ordu. 4. tabur tala' 3. bölük Hüseyin bin Halil 1 Mûmâ-üeyhin 6. derecede ma'lûliyetine mebni Rakibe Kanunu mûcebince bir defaya mahsus olmak üzere 200 liralık arazi i'tâsı sened-i resmisine vekâletçe verilen meşrûhât mûcebince Duyûnu Muntazama Müdirinin fî 2 Şubat sene 93 ve S957.90 numaralı tahrirâtı üzerine
72 1 Mart 1294 43 4. Ordu 6. Redif Alayı 2. Tabur S. Bölük. neferi Selim bin Yusuf 2 Fî 5 Eylül sene 329
43 1 Ağustos 1294 115 2. Ordu 6. Redif-i Mukaddem Alay 2. Tabur 6. Bölük efradından Ahmed Selahaddin 3
120 1 Mayıs 1292 133 45 2. Ordu 2. Alay 1. Tabur 2. bölük Çavuş Hüseyin bin Halil 4 Fevti 20 Haziran sene 333
43 1 Mayıs 1294 46 2. Ordu 5. Alay 3. Tabur 2. bölük Mustafa bin İbrahim 5 mûmâ-ileyhin 21 Kanûn-ı evvel sene 77S tarihinde vefat eylediği Mal Müdürlüğünün 11 Kanûn-ı sânı 779 ve 7S.29 numaralı tahrirâtında bildirilmiştir
20 21 1 Temmuz 1294 130 2. Ordu 1. Muvazzaf Alay 1. Tabur 1. Bölük efradından Mehmed bin Mustafa 6 Nakli Fi 15 Teşrin-i sâni 731 Mal Müdürlüğünün Fî 4 Temmuz sene 334 tarihi ve 628/231 numaralı tahrirât-ı mûcebince
120 1 Nisan 1293 255 48 2. Ordu. 5. Mustahfiz Alay 2. Tabur 1. Bölük neferi Ayan oğlu Halü bin Hasan 7 Fevt 3 Kanûn-i evvel sene 73
150 1 Eylül 1297 294 51 4. Ordu 1. Pivâde Alay 3. Tabur 4. B.ölük. mülâzım-ı sâni Tahir Ağa bin İbrahim 8 Fevt sene 332 Fî 1 Temmuz sene 332 de mahallinde yedi sene maaş tahsisi hakkındaki mazbatası mûcebince
3 119 1 Nisan 1299 54 2. Ordu 2. Alay 1. Tabur 4. Bölük Neferi Mustafa bin Halil 9
200 27 Eylül 1302 57 4. Ordu 84. Redif. Mukaddem Alay 3. Tabur 4. Bölük Neferi Ali bin Yusuf 10
60 1 Teşrin-i sâni 1302 58 3. Nizamiye Sanayi Alayının 3. Tabur 1. Bölük neferi Mustafa bin Osman 11 Mûmâ-ileyhin 6. derecede Rakibe Kanûnu mûcebince bir defaya mahsus olmakla üzere 200 liralık arazi i'tâsı sened-i resmîsi zahrine mütekâ'idiye şu'be müdirinin 18 Ağustos sene 1929 tarihli muradhâni üzerine 29 m. ve 3077/30 numaralı tahrirât
60 1 Eylül 1306 1590 61 8. Hassa Piyade Alay 4. Tabur 1. Bölük Hüseyin bin İsmail 12 Fevt 3 Nisan sene 1332
80 12 Teşrin-i evvel 1315 63 8. Hassa piyade alayı 3. tabur 3. bölük neferi Mehmed bin İsmail 13 Mûmâ-üeyhin 5. derecede malûlüne mebnî Rakibe Kanunu mûcebince bir defaya mahsus olmak üzere 200 liralık arazi itâsı sened-i resmîsi mütekâ'ıdıye şu'be müdirinin 19 Ağustos sene 929 tarihinde meşruhatı mûcebince 21 m. Ve 5076 tahrirât-ı mûcebince
167 13 Kanûn-ı sâni 308 64 8. Hassa redif-i sânı Alay 2. Tabur Taşköprü Taburunun 4. Bölük mülâzım-ı evvel Emin Ağa 14 Nakli 19 Nisan sene 1331 Mal Müdürlüğünün fi 4 Temmuz sene 1334 ve 62S 213 numaralı tahriratı
Sayfa 45 (Sivas) Zara Kazası - Eytâm ve Arâmil-i Askerî (Askeri Dul ve Yetimler)
Maaş Miktarı Tahsis Tarihi EN LN Maaş Sahibinin İsmi SN Mülâhazat
Para Kuruş
82 27 Kanun-i evvel sene 305 839 4. Ordu 32. Piyâde Alayı 3. Tabur 4. Bölük Mülâzım-1 sânı Mehmed Şükrü Efendi zevcesi Parlak Hanım 1 Fevti 8 Kanûn-ı sânî sene 332 Mal Müdürlüğünü 26 Haziran sene 335 ve 198.181 numaralı tahrîrât-ı mûcebince
30 13 Şubat sene 321 408 4. Ordu 6. Redif Atik-i Mukaddem Alayı 2. Tabur 2. Bölük Mülâzım-ı evvel mütekâ‘id Halil Ağa'mn kerîmesi Zehra Hanım 2
20 2 Nisan sene 321 546 7. Ordu 51. Alay 2. Tabur 3. Bölük 1. Takım efradından ŞehidNuri bin Abdurrahman mahdumu Haşan Efendi 3
41 18 Mart sene 321 545 7. Ordu 51. Alay 2. Tabur 3. Bölük 1. Sıhhiye efrâdından Şehid Mehmed bin Ömer'in vâlidesi Emine Hanım 4
200 24 Teşrin-i sâni sene 325 555 4. Ordu 75. Nizamiye Alayı 4. Tabur 1. Bölük Yüzbaşı Ali Ağa zevcesi Asiye Hanım 5
8 14 Haziran sene 324 564 4. Ordu 62. Redif Alayı 3. Zara . Taburunun 1. Bölük neferi Şehid Şaban oğlu Abdullah zevcesi Fatıma Hanım 6
8 14 Haziran sene 324 565 " " " " pederi Şa'ban 7
8 14 Haziran sene 324 566 " " " " kerîmesi Meryem 8
8 14 Haziran sene 324 567 " " " " mahdumu Hacı İsa Efendi 9
9 1 Teşrin-i sâni sene 325 841 Sivas Zabdiye Alayımn 1. Taburu 1. Bölüğü Süvari üçüncü takımı sekizinci neferi Abdullah zevcesi Zeyneb Hanım 10
279 8 Eylül sene 309 723 Hassa Süvari Alayımn Kâtibi Ali Sırrı Efendinin zevcesi Hafıza Hanım 11 Fî 1 Eylül sene 329 tarihinden itibaren Tokad'a nakl olunmuştur
60 8 Şubat sene 320 761 4. Atik Ordu 31. Alay 3. Tabur eczâcısı Kamil Efendi zevcesi Hayriye Hanım 12
64 6 Eylül sene 327 808 3. Ordu Müfettişliği Açıkta Yüzbaşı Ahmed Şükrü Efendi zevcesi Yapu Hanım 13
7252 28 Temmuz sene 328 810 4. Atik Ordu 74. Alay Kumandam Binbaşı Sarhun Efendi kerîmesi Âişe Nimet Hanım 14 Mezbûrenin fî 11 Temmuz sene 330 tarihinden tezvîc ettiği mal müdürlüğünün fî 13 Temmuz, tarihi ve 240 numaralı tahrîrâtında bildirilmiştir
Sayfa 47 Mütekâ'idîn-i Eytâm ve Arâmil Mülkiyesi (Mülkiyeden Dul ve Zara Kazası Yetim Maaşları)
Maaş Miktarı Tahsis Tarihi EN LN Maaş Sahibinin İsmi SN Mülâhazat
Para Kuruş
40 26 Haziran sene 327 24097 526 Sivas istinaf Mibâşiri Hacı Osman Efendi zevcesi Sadâkat Hanım 1 Mezbûrenin vefat eylediği mal müdürlüğünde fi 27 Nisan sene 330 tarihi ve 94 numaralı tahrîrâtında bildirilmekle kaydına şerh verilmiştir
45 28 Eylül sene 328 36982 654 Koçgiri Kazâsı Mal Müdîri Vekili Mehmed Nuri Efendi mahdûmu Mehmed Melik Efendi 2
44 28 Eylül sene 328 36983 655 " " " " zevcesi Gülüzar Hanım 3 Fevt fî 1 Mart sene 335 Zara Kazâsı Mal Müdürlüğünün FL2£Nisan sene 335 ve 119 numaralı tahrîrât-ı mûcebince
73 20 Mayıs sene 328 34630 567 Samsun Posta Tâtârı Hacı Mehmed Ağa zevcesi Hadice Hanım 4 Mezbûrenin mahdûmu Yenihan Nâhiyelerinde müdür bulunmakla kazâ-i mezkura irsâl olunduğu
100 28 Teşrîn-i sânî sene 328 35265 600 Amasya merkezi çavuşu Hacı Osman Ağa 5 Fî 1 Kanûn-ı evvel sene 332 tarihinden itibaren merkez vilâyetine tezvîc Mal Müdürlüğünün 20 Kanûn-ı evvel sene 332 tarihi ve 263 numaralı tahrîrât-ı üzerine Fevt
208 2 Mayıs sene 328 33061 542 Koçgiri Kazâsı Rüşdiye mu'allim-i evveli Hacı Abdullah Efendi 6 Fevti 1 Kanûn-ı evvel sene 337 mahallinden
40 21 Kanun-i evvel sene 304 23738 74 Sivas Telgraf Çavuşu Seyyid Mehmed Ağa kerîmesi Züleyha Hanım 7 Fî 8 Kanûn-ı sânî sene 332 tarihinden itibaren Darende Kazâsma nakl edildiği Darende Mal Müdürlüğünün fî 23 ağustos sene 333 tarihi ve 240/89 numaralı tahrîrât-ı mûcebince Ahîren 1 Mart sene 334 den merkeze nakildir
45 9 Şubat sene 324 23674 1 Koçgri ZlîOtfeank....Şü!.bg. Kâtibi Hacı Muhyidddin Efendi kerîmesi Aliye Hanım 8 Tezvici 1 Mayıs sene 332 Mal Müdürlüğünün Fî 26 Haziran sene 335 ve 198 171 numaralı tahrîrât-ı mûcebince
40 10 Teşrin-i sâni sene 313 23747 83 Toht Nâhiyesi Müdîri Timur Sabit Efendi kerîmesi Hadice Hanım 9 Mezbûrenin fî 7 Mart sene 321 tarihinde vefat ettiği Mal Müdürlüğünün fî 11 Mart sene 331 ve 162/95 numaralı tahrîrât-ı mûcebince kaydı terkin edildi
40 1 Ağustos sene 309 23954 372 Tokad Sancağı Mahkeme-i Bidâyet Kâtibi Ahmed Turan Efendi kerîmesi Havva Hanım 10 Mezbûrenin fî 24 Haziran sene 330 tarihinde tezvîç ettiği Mal Müdürlüğünün fî 12 Temmuz sene 330 tarihli ve 239 numaralı tahrîrâtında bildirilmiştir
130 7 Nisan sene 330 43419 785 Hüdâvendigâr Polis memuru Sinan Efendi 11 Fevti 13 Şubat sene 330 Mal Müdürlüğünün fî 26 Haziran sene 330 ve 198181 numaralı tahrîrâtı mûcebince
40 23 Eylül sene 330 43419 785 Zara Merkez Telgraf Çavuşu İbrahim Ağa:nın mahdûmu Fethi 12 Ahiren merkezce nakildir mümâ-ileyhin 30 Ağustos 1332 tarihinden itibaren ma‘âşının kat1 olunarak cüzdânınm leffen Nezârete irsâl olunduğu
40 23 Eylül sene 330 43420 786 " " " " kerîmesi Fatıma 13 " " " "
40 23 Eylül sene 330 43421 787 " " " " zevcesi Fatıma 14 " " " "

Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyetin İlk Yıllarına Ait Mali Kayıt Örnekleri - Bursa

İmam ve Hatip Mektebi Aliyye Bursa Medresesi Talim ve İdare Heyeti
Maaş Miktarı Tayin ve Tahsisi Tarihi Memuriyete Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi İsimler Vukuat Tevellüdü: 1300 Aylık Maaş Te'diye Tarihi Yevmiye Numarası Senesi
Senelik Aylık Aylar İsimler
1000 1 Eylül 1331 31 T.Evvel 1338 Hafız Abdullah Efendi Heyet vekili kararı mucibince müdüriyetten atfıyla tayini medresenin 6 Teşrin-i Sani sene 338 tarihli ve 230 tezkiresi mucibince 2784
1000
Mart
1 T.Sani 1338 19 T.Sani 1338 Hacı Ziya Efendi 6 T.Sani 1338 tarihli ve 230 numaralı tezkiresi mucebince 2782
1000
Nisan
1000
500
1 K.Evvel 1338 1 Eylül 1926 Hafız Abdullah Efendi Tekrar ibka terkin olunmuş olduğu Medrese dahilinde teşkil eden sıhhat kısmı müdürlüğü ilavesi dolayısı ile maaşına 500 kuruşun zam olunduğu makamı vilayetin 22 Kanun-ı Sani 1339 tarihli ve 7989/107 numrolu tezkiresi mucebince 2784
1000
Mayıs
1500
500
İş bu mektep tamamen ilga edilmiştir. 2784
1000
Haziran
2000
500
1. T.Sani 1338 Tenzili 1 Mayıs 1340 2784
1000
Temmuz
500 2784
1000
Ağustos
1200
500
15 Eylül
1300
500
15 T.Sani 1338 31 Teşrin-i Evvel
3400
1000
23 K.Evvel 1338 18 Teşrin-i Sani
120
79
31 K.Evvel 1338 12 Kanun-i Evvel
3000
1000
25 K.Sani 1339 100
500
Kanun-i Sani
3500
1500
28 Şubat 1339 Şubat
Belagat ve Arabi Muallimliği
Maaş Miktarı Tayin ve Tahsisi Tarihi Memuriyete Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi İsimler Vukuat Aylık Maaş Te'diye Tarihi Yevmiye Numarası Senesi
Yıllık Aylık Şuhur Esami
480 1 T.Evvel sene 338 13 T.Sani sene 338 Mustafa Rıfat Efendi Yeni kadro mücebinde mülgadır 1440
480
Mart
Tevellüd 1287 1200 12 K.Evvel 338 1 Mayıs 340 Mustafa Rıfat Efendi Yeni kadro muçebinçe vilayetin 22 Kşanı 339 tarihli ve 7989-107 numaralı tezkiresi mucibince Mustafa Rıfat Efendimin açıkta bırakarak yerine mülga sıhhat usul u fıkıh muallimi 1440
480
Nisan
Zammı 300
1500
8 Mart 339 1 Mayıs 340 Mehmet Naci Efendi Mehmed Naci Efendimin tayin müdüriyetin 18 mayış. 340 ve 1044 numaralı tahriratıyla 1440
480
Mayıs
1440
480
21 Haziran 340 mahsuben te'diye Haziran
1500 20 Eylül 340 1 Eylül 1926 Mehmet Naci Efendi Mübaşereti Maarif Müdüriyetinin 13 T.evvel 340 ve 19"5 numrah tezkiresi mucebince iş bu mektep tamamen ılga edilmiştir 1440
480
Temmuz
1440
480
Verilmiştir Ağustos
720
240
24 K.Evvel 338 Eylül
1800
480
12 Teşrin-i Evvel
720
192
24 K.Evvel 338 25 Teşrin-i Sani
1957
733
25 Kanun-i Sani 339 460 Kanun-i Evvel
3200
1200
31 Kanun-i Sani 339 260
100
Kanun-i Sani
Gaye-i Şubat 339 Şubat mükellefiyet Terakki